Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.


KONTAKT » VOP - Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

OBCHODNÉ, SERVISNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Web-stránka www.nafukovaciareklama.sk slúži ako online B2B katalóg a nie je e-shop!

* Všetky ceny tovaru uvedené v katalógu sú základné rámcové ceny bez zliav.

* Poskytujeme množstevné a vernostné zľavy. Vyhradzujeme si právo na zmenu predajných cien.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY / Záväzné zmluvné podmienky k objednávkam

Spoločnosť REATEK SVK, s.r.o., so sídlom: Klincová 37/B, 821 08 Bratislava (ďalej len ako „spoločnosť“), vydáva v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“),ktorými sa riadia záväzkové vzťahy medzi spoločnosťou a zákazníkmi spoločnosti – kupujúcimi tovarov a objednávateľmi diel a služieb dodávaných spoločnosťou (ďalej len „zákazníci“). Zákazníci sú povinní oboznámiť sa s aktuálnym znením týchto VOP pri uzatváraní záväzkového vzťahu so spoločnosťou a súhlasia s ich aplikáciou na záväzkový vzťah so spoločnosťou.

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1.1         Zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou a zákazníkom sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou a zákazníkom- fyzickou osobou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Tieto VOP upravujú aj povinnosti zmluvných strán do okamihu uzatvorenia zmluvy na základe potvrdenia záväznej objednávky.

1.2         Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva, zmluva o dielo, zmluva o poskytovaní služieb, alebo objednávka medzi spoločnosťou a zákazníkom.

1.3         Zákazníkom spoločnosti sa rozumie akákoľvek podnikateľská fyzická osoba, ktorá má svoje IČO alebo právnická osoba, ktorá kupuje tovar alebo objednáva službu alebo dielo pre vlastnú potrebu alebo podnikateľské účely.

Čl. II.

Objednávka a dodanie

2.1         Zmluva vzniká písomným objednaním tovaru, služby, diela prostredníctvom odoslania záväznej objednávky.

2.2         Objednávka - zmluva, je záväzná pre obe zmluvné strany.

2.3         Termín, miesto a spôsob dodania je dohodnutý v objednávke. Lehota na plnenie začína plynúť následujúcím dňom od dňa splnenia všetkých 3 nasledovných podmienok: zloženie zálohy, zaslania tlačových podkladov a odsúhlasenie finálneho dizajnu, podľa toho čo nastalo ako posledné.

2.4         Dodacia doba nezahŕňa dobu potrebnú na prepravu. Preprava je zabezpečovaná cez externé dopravné spoločnosti.

2.5         V prípade meškania s dodávkou vyrábaných / dodávaných zákazkových produktov, spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek záväzky odberateľa a jeho prípadný ušlý zisk. Spoločnosť môže poskytnúť zľavu za každý deň z omeškania vo výške max.0,05% z ceny produktu za 1 deň.

2.6 Odberateľ sa zaväzuje uhradiť uvedenú sumu tovaru a objednaný tovar prevziať. Odberateľ špecifikuje svoje požiadavky ohľadne farieb, loga, nápisov a uvedie ich do tejto objednávky, aby sa tak vyhlo prípadným nedorozumeniam pri dodaní tovaru. Odberateľ berie na vedomie, že nie je možné po zadaní zákazky do výroby meniť a upravovať farby, logá, nápisy. V prípade, že sa jedná o výrobu špecifického dizajnu produktu, odberateľ dodá načas všetky grafické/technické podklady podľa ktorých sa objednávka bude realizovať – v opačnom prípade sa dodávateľ nezaručuje za kvalitu/veľkosť reklamnej potlače a prípadné iné zmeny na dizajne.

2.7   Pri výrobe produktu na zákazku sa odberateľ zaväzuje, že v žiadnom prípade neodstúpi od zmluvy. Pod zákazkovou výrobou sa rozumie akákoľvek úprava tovaru podľa požiadavky zákazníka: zmeny rozmerov produktu, potlač loga, nápisov, úprava farieb a akékoľvek iné úpravy. Pri úprave produktov na zákazku podľa zadania odberateľa nesie plnú zodpovednosť odberateľ za požadované zmeny. Dodávateľ nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť za prípadné spory, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávneho umiestnenia, prevádzkovania alebo používania produktu.

2.8 UPOZORNENIE ohľadne stavebných otvorov / skladových priestorov: niektoré vybrané komponenty alebo doplnky sú neštandardných tvarov a nie je možná ich demontáž/rozloženie, obzvlášť pri plastových komponentoch, preto je nutné pred inštaláciou/dodaním tovaru dodávateľovi zabezpečiť možnosť prechodu, ktorý bude mať minimálny rozmer 135cm x 200cm/bežné dvojkrídlové dvere/.

2.9. Dodávateľ je povinný dodať objednaný tovar v stanovenom množstve, čase, kvalite a podľa požiadaviek uvedených pri objednávke. V prípade, že zákazník neuvedie pri objednávke svoje požiadavky, spoločnosť neručí za prípadné nedostatky a nezrovnalosti. Sploločnosť sa zaväzuje odstrániť prípadné nedostatky vzniknuté pri výrobe, ak nie sú v súlade s potvrdenými podkladmi špecifikovanými zo strany odberateľa alebo poskytnúť finančnú kompenzáciu v adekvátnej výške. Pri výrobe produktov na zákazku sa nepovažuje za chybu mierna odchýlka tvarov alebo rozloženia obrázkov / log oproti dodanej 3D vizualizácii.

2.10   Dodávateľ zadá zákazku do výroby 1 pracovný deň po tom, ako boli splnené všetky 3 náležitosti zo strany zákazníka: potvrdenie objednávky, dodanie podkladov a odsúhlasenie vizualizácie produkty a uhradenie zálohy. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu dohodnutého dodacieho termínu ak zákazník meška s plnením ktorejkoľvek hore uvedených náležitostí v bode 2.10.

Čl. III.

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

3.1         Po potvrdení záväznej objednávky nie je možné objednávku stornovať a/alebo od zmluvy odstúpiť, ak sa jedná o tovar vyrábaný na zákazku. Pokiaľ sa jedná o štandardný skladový tovar, doba na odstúpenie od zmluvy je maximálne 24 hodín od potvrdenia objednávky.

3.2         Od objednávky môže zákazník - fyzická osoba odstúpiť v prípade objednania tovaru alebo služby najneskôr do14 dní od prevzatia tovaru alebo poskytnutia služby. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má zákazník právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Právo od zmluvy odstúpiť zákazník – fyzická osoba / právnická osoba, nemá v prípade zákazkovej výrobu tovaru - ak bol tovare špeciálne upravovaný podľa požiadaviek zákazníka, napr. veľkostné úpravy, prípadne potlač, dizajn, atď. Takisto, nie je možné odstúpiť od zmluvy, ak si zákazník objednal tovar, ktorý je so zľavou alebo bola daná dodatočná zľava, prípadne inej zmluvy podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z.

3.3         Ak má zákazník záujem vrátiť tovar, ktorý už prevzal, je povinný ho zaslať späť na adresu skladu a to iba za nasledujúcich podmienok: tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený a v pôvodnom obale, musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď), s dokladom o kúpe. Tovar musí byť zaslaný doporučene, riadne zabalený a poistený, nakoľko spoločnosť nezodpovedá za prípadnú stratu/poškodenia tovaru pri preprave. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

3.4         V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže spoločnosť vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku (v súlade s §10 odsek 4 zákona č. 102/2014 Z. z.).

3.5         Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť iba v závažných prípadoch, ktoré by jej zamedzovali možnosť vyrobiť alebo dodať objednaný produkt podľa požiadaviek zákazníka. V uvedenom prípade spoločnosť do 24 - 48 hodín kontaktuje zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bezodkladne prevedená späť na jeho účet.

Čl. IV.

Cena a platobné podmienky

4.1         Rozhodujúce sú platobné podmienky uvedené na faktúre za realizáciu jednotlivej dodávky tovaru alebo služieb vystavenej spoločnosťou. Zákazník potvrdením záväznej objednávky súhlasí s dohodnutou cenou.

4.2         Zákazník sa zaväzuje uhradiť zálohu v dohodnutej výške ceny tovaru alebo služby do 3 dní odo dňa podpisu záväznej objednávky na základe vystavenej faktúry.

4.3         V prípade omeškania zákazníka so zaplatením kúpnej ceny, zálohy alebo iného peňažného záväzku, je spoločnosť oprávnená uplatniť si u zákazníka úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Právo spoločnosti na náhradu škody tým nie je dotknuté. Spoločnosť nie je povinná tovar dodať až do úplného uhradenia podľa predchádzajúcej vety.

4.4         V prípade neuhradenia zálohy si spoločnosť vyhradzuje právo objednávku stornovať a od zmluvy odstúpiť.

4.5         Záväzok zákazníka zaplatiť cenu tovaru alebo služby sa považuje za splnený okamihom pripísania všetkých peňažných prostriedkov zodpovedajúcej splatnej sume na bankový účet spoločnosti. Pokiaľ zákazník uhradí tovar aj  čiastočne, vzťahujú sa na zvyšné nedoplatky rovnaké podmienky, ako pri všetkých iných peňažných záväzkoch. Pokiaľ zákazník je v omešakní s platbou dlhšie ako 30 dní od dátumu splatnosti, spoločnosť automaticky postupuje pohľadávku na vymáhanie inkasnej agentúre, pričom vymáhaná čiastka sa navyšuje o úroky z omeškania + o 30% z dlžnej sumy za náklady spojené s vymáhaním dlžnej sumy cez inkasnú agentúru.

4.6         Cena v prípade kúpy v kamennom obchode bez písomnej objednávky je splatná ihneď s prevzatím tovaru.

4.7         Prípadné nedostatky tovaru, služby, alebo diela nemajú odkladný účinok na platbu, ak je tovar už prebratý alebo dodaný zákazníkovi.

Čl. V.

Prevzatie tovaru a výhrada vlastníctva

5.1         Ak nie je dojednané inak (služba doprava tovaru, služba montáž), zákazník preberá tovar na predajnom mieste spoločnosti. Zákazník je povinný pri preberaní tovaru alebo diela ich riadne obhliadnuť za prítomnosti zamestnanca spoločnosti a potvrdiť na dodacom liste, že ich prevzal bez viditeľných vád. Pokiaľ zákazník zistí vady tovaru alebo diela, je povinný o nich bezodkladne upovedomiť prítomného zamestnanca spoločnosti, alebo poverenej osoby a vady presne označiť v dodacom liste.

5.2         Vlastníkom tovaru alebo vecí tvoriacich dodané dielo, ostáva až do úplného zaplatenia ceny spoločnosť.

5.3         Vrátenie tovaru alebo služby podlieha reklamačnému konaniu a jeho výsledku. Bez tohto procesu spoločnosť odmieta akékoľvek vrátenie tovaru, alebo služieb.

5.4         Ak zákazník bezdôvodne neprevezme predmet plnenia, alebo neumožní jeho dodanie v dohodnutom termíne môže spoločnosť zákazníka písomne vyzvať na prevzatie plnenia alebo poskytnutie súčinnosti pri zabudovaní diela. Ak zákazník ani v dodatočnej lehote predmet plnenia neprevezme, alebo neposkytne potrebnú súčinnosť, spoločnosť má právo od zmluvy odstúpiť a právo vyúčtovať zákazníkovi zmluvnú pokutu za omeškanie vo výške zaplatenej zálohy. S takouto výškou zmluvnej pokuty zmluvné strany s ohľadom na zabezpečovaný záväzok súhlasia. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo spoločnosti na náhradu škodu a vynaložených nákladov v súvislosti s neprevzatím tovaru.

5.5         Ak zákazník odmietne prevziať predmet plnenia, má povinnosť písomne, najneskôr so 3 dní po prevzatí predmetu plnenia do dodacieho listu uviesť dôvody, pre ktoré odmieta plnenie prevziať a označiť ustanovenia zmluvy alebo týchto VOP, s ktorými je predmet plnenia v rozpore. Ak tak nevykoná z akéhokoľvek dôvodu na jeho strane, má sa za to, že spoločnosť splnila svoj záväzok riadne a dodala tovar bez vád.

5.6         V prípade inštalácie tovaru v prevádzke zákazníka sa zákazník zaväzuje poskytnúť spoločnosti potrebnú súčinnosť, najmä poskytnúť predávajúcemu údaje o určenom mieste inštalácie, určiť pracovníkov zodpovedných za obsluhu a tovar prevziať.

5.7         Zákazník má právo neprevziať zabudované dielo len v prípade, že dielo trpí takými vadami, ktoré znemožňujú jeho užívanie.

Čl. VI.

Záručné podmienky

6.1         Ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, spoločnosť poskytuje na svoje výrobky a služby záruku 12 mesiacov ak sú produkty využívané na komerčné účely. V dojednaných prípadoch poskytuje spoločnosť záruku 24 mesiacov, v prípade doobjednania predĺženej záruky je možnosť poskytnúť až 36 mesiacov záruku. Záruky je možné aj rozdeliť na jednotlivé komponenty podľa ich intenzity zaťaženia/využitia, pričom toto si dohodnú obe zmluvné strany pri objednávke tovaru.

6.2         Ak nie je uvedené inak, záručná doba začína plynúť prvý deň, ktorý nasleduje po dni, kedy bol výrobok, služba alebo dielo prevzaté zákazníkom.

6.3         Vada je nedostatok vlastnosti výrobku, ktorú požadoval zákazník alebo ktorý vyplýva z právnych, resp. technických noriem platných pre daný výrobok.

Nie je možné reklamovať najmä tieto vady:

a)        vady, ktoré vznikli mechanickým poškodením, neodborným nastavením alebo nesprávnou údržbou po prevzatí výrobkov alebo diela,

b)        vady spôsobené neodbornou manipuláciou a montážou, ktorá bola vykonaná po prevzatí výrobkov,

c)        vady vzniknuté v podmienkach s chemickou alebo fyzickou nerovnováhou v náväznosti na vlastnosti stavby (napr. vady projektu a použitých materiálov pri stavbe, nadmerná prašnosť, vlhkosť, emisie...)

d)        vady vzniknuté v dôsledku vlastného alebo cudzieho zavinenia po prevzatí výrobku alebo diela (rozumie sa aj bezdôvodné odmietnutie prevzatia podľa čl.V. týchto VOP),

e)        vady, ktoré vznikli na základe tzv. vyššej moci (požiar, záplavy, krupobitie, vojnový stav, štrajk a pod.),

f)         vady, ktoré vznikli na komponentoch a doplnkoch, ktoré boli dodané pre zákazníkov zdarma alebo s viac ako 50% zľavou.

6.4         Za vady nie je možné považovať chyby vzniknuté pred poskytnutím služby, odovzdaním výrobkov alebo diela a počas realizácie prác na diele, ak na dané služby, výrobky alebo dielo bola vzhľadom na tieto vady poskytnutá zľava viac ako 49,99%. To isté platí aj pre príslušenstvo, ktoré je dodavané zdarma alebo s viac ako 49,99% zľavou - nie je možné tento tovar u spoločnosti reklamovať za žiadnych okolností.

6.5         Spoločnosť nezodpovedá za kompatibilitu súčiastok, pokiaľ si ich zákazník zabezpečuje sám.

6.6  Ak si zákazník objednáva produkt bez úprav a riadi sa obrázkami na web-stránke spoločnosti, berie na vedomie, že obrázky sú iba ilustračné a finálna podoba môže byť odlišná, nakoľko všetky produkty sú vyrábané zákazkovo. Takisto nie je možné reklamovať alebo uplatňovať si nároky na zľavy týkajúce sa výrobných postupov spoločnosti - týka sa hlavne spôsobov implementácie loga, grafiky, spôsobu upevnenia, kotvenia alebo šitia / zvárania produktov.

6.7   Neznalosť používaných materiálov zákazníka neospravedlňuje a nie je možné reklamovať alebo dožadovať sa finančnej náhrady / zľavy za to, že zákazník si neprečítal informáciu ohľadne materiálov, ktorá je voľne dostupná na webstránkach spoločnosti alebo na vyžiadanie u každého predajcu spoločnosti.

Čl. VII.

Reklamačný poriadok a reklamácie

7.1         Reklamovateľné sú výhradne vady zjavné a vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru. Oprávnenie prijímať reklamácie má reklamačné oddelenie spoločnosti.

7.2         Posudzovanie, čo je reklamovateľnou vadou, vychádza z nasledovných zásad:

a)        Optické vady musia byť posudzované za denného svetla zo vzdialenosti 1 meter pod uhlom, ktorý zodpovedá bežnému využitiu konkrétneho produktu. Na vady, ktoré nie sú za týchto podmienok viditeľné, nemôže byť uznaná reklamácia (všeobecne platí, že vady menšie ako 5 mm sú prípustné, pretože spravidla nie sú rozpoznateľné voľným okom za uvedených podmienok).

b)        Bodové alebo plošné poškodenia ako škrabance, farebné zmeny, povrchové nerovnosti nie sú vadou a sú prípustné, ak ich najväčší rozmer je menší ako 5 mm a ich počet nepresiahne 5 ks na jednom prvku.

c)        Škrabance nezasahujúce do podkladu povrchovej úpravy sú prípustné tiež za podmienky, že súčet ich dĺžok na jednom prvku nepresiahne 90 mm a súčasne dĺžka najväčšieho z nich je menšia alebo rovná 50 mm.

d)        Estetické, alebo líniové odchýlky, ktoré sa dajú odstrániť začistením alebo korekciou sa nepovažujú za vady výrobku.

7.3         Na príslušenstvo a doplnky, ktoré sú dodávané spolu s tovarom a nie sú priamo spomenuté v tomto reklamačnom poriadku, sa vo všeobecnosti vzťahujú reklamačné poriadky subdodávateľov, ktorí tieto výrobky dodávajú spoločnosti.

7.4         Reklamovať je možné len práce, ktoré boli vykonané spoločnosťou a boli riadne objednané v zmluve. Reklamáciu stavebných a montážnych prác nie je možné uznať ak boli po odovzdaní diela urobené ďalšie zásahy, ktoré nerealizovala spoločnosť. Pod montážne práce nespadá úprava stavebných otvorov a omietky, pokiaľ nebolo dojednané inak v objednávke, alebo zmluve.

7.5         Uvedené zásady posudzovania kvality jednotlivých výrobkov a prác sú v súlade so smernicami príslušných subdodávateľov a výrobcov.

7.6         Spoločnosť prijíma reklamácie výhradne iba písomne (rozumie sa aj faxová alebo e-mailová forma) prostredníctvom na to poverených pracovníkov na predajných miestach spoločnosti. V reklamácii musí byť priložená kópia daňového dokladu a takisto zreteľne uvedené číslo zmluvy (objednávky), uzatvorenej medzi spoločnosťou a zákazníkom a presný popis reklamovanej vady. Reklamácia musí byť vecná, aby sa z nej dalo jednoznačne určiť, o akú vadu sa jedná. Z reklamácie musí byť zrejmé, ktorá spoločnosť ju uplatňuje.

7.7         Zákazník je povinný dopraviť reklamovaný tovar na reklamačné miesto (predajné miesto) na svoje náklady za účelom posúdenia opodstatnenosti reklamácie.

7.8         Reklamovaný tovar je potrebné doručiť do spoločnosti zabalený tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru prepravou. Zabudované dielo spoločnosťou sa posudzuje po podaní reklamácie na mieste zabudovania.

7.9         Pri podaní reklamácie je zákazník povinný predložiť doklad o zaplatení - faktúru s 0,00 EUR hodnotou doplatku. Predpokladom uplatnenia zodpovednosti za vady v reklamačnom konaní voči spoločnosti je preukázateľný prechod vlastníckeho práva k výrobkom na zákazníka (zákazník musí byť vlastníkom výrobkov a prác), t.j. musia byť uhradené všetky splatné faktúry týkajúce sa daných výrobkov a prác.

7.10     Spoločnosť sa k riadne prijatej reklamácii zaväzuje vyjadriť do 3 dní od prijatia a v prípade opodstatnenej reklamácie ju odstrániť najneskôr do 30 dní odo dňa jej prijatia, ak sa so zákazníkom nedohodne inak. Toto neplatí pokiaľ to s ohľadom na závažnosť vady a lehotu dodania potrebných náhradných dielov nie je objektívne možné.

7.11     O každej reklamácii je vyhotovený zápis – reklamačný protokol, ktorý podpisuje zákazník a zástupca spoločnosti.

7.12     V prípade neopodstatnenej reklamácie má spoločnosť právo požadovať náhradu nákladov spojených s obhliadkou, prípadne ďalšie účelne vynaložené náklady. Zákazník má povinnosť tieto náklady bezodkladne uhradiť po ich vyúčtovaní.

7.13     O ukončení reklamácie bude zákazník vyrozumený telefonicky alebo e-mailom.

7.14     Po vyrozumení a vyriešení reklamácie výrobku, si zákazník prevezme reklamovaný výrobok osobne v sídle spoločnosti. V prípade nevyzdvihnutia výrobku do 30 dní od doručenia oznámenia o ukončení reklamácie, bude zákazníkovi účtované skladné vo výške 1 EUR bez DPH/deň. V prípade nevyzdvihnutia si výrobku ani po 6 mesiacoch od vyzvania spoločnosťou bude s výrobkom naložené podľa ustanovenia § 656 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v aktuálnom znení.

Čl. VIII.

Záverečné ustanovenia

8.1         Všetky spory rozhodne vecne a miestne príslušný slovenský súd určený podľa procesných právnych predpisov Slovenskej republiky.

8.2         Pokiaľ niektoré z ustanovení týchto VOP je celkom alebo čiastočne neúčinné alebo neplatné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení VOP. Namiesto neúčinného alebo neplatného ustanovenia platí príslušná právne účinná právna úprava, ktorá najbližšie zodpovedá obchodnému účelu neúčinného alebo neplatného ustanovenia.

8.3         Zákazník je povinný zachovávať obchodné tajomstvo spoločnosti a mlčanlivosť o dôverných informáciách a zabezpečí, že takáto povinnosť bude v rovnakom rozsahu zaväzovať aj jeho zamestnancov, obchodných a zmluvných partnerov a/alebo spolupracujúce tretie osoby. Dôvernými informáciami sa rozumejú najmä podmienky spolupráce spoločnosti a jej zákazníkov a všetky informácie, ktoré boli poskytnuté spoločnosťou zákazníkovi v súvislosti s plnením jeho záväzkov, alebo ktoré sa zákazníkovi stali inak známe a to najmä, nie však výlučne, odborné a obchodné informácie o produktoch spoločnosti.

8.4         Podaním objednávky potvrdzuje zákazník, že akceptuje výšku ceny diela a VOP spoločnosti v znení platnom ku dňu odoslania objednávky.

8.5         Písomnosti, ktoré sa doručujú klasickou poštou, doručujú zmluvné strany doporučene na adresu uvedenú v zmluve alebo zapísanú v obchodnom alebo živnostenskom registri. V prípade pochybností, alebo ak sa zásielka vrátila alebo ju adresát odmietol prevziať, sa má za doručené uplynutím tretieho dňa od odoslania písomnosti. Doručenie elektronickou formou je povinná zmluvná strana potvrdiť.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené v sídle spoločnosti a na internetovej stránke spoločnosti www.reatek.sk. Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranných zmien týchto Všeobecných obchodných podmienok. Zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť zverejnením zmenených Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti v sídle spoločnosti a na internetovej stránke spoločnosti.

V Bratislave, 17.7.2016