KONTAKTY

NAFUKOVACIAREKLAMA.SK
REATEK, s.r.o.
821 08 Bratislava
tel: +421 (0)32 3811 404
napíšte nám
+421 (0)905 671 158

» Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

OBCHODNÉ, SERVISNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Web-stránka www.nafukovaciareklama.sk slúži ako online B2B katalóg a nie je e-shop.

* Všetky ceny tovaru uvedené v katalógu sú bez DPH a finálne ceny sú s DPH.

* Obchodníkom poskytujeme množstevné zľavy. Vyhradzujeme si právo na zmenu predajných cien.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Spoločnosť REATEK, s.r.o., so sídlom: Klincová 37, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46177868; zapísaná v Obchodnom registri, vložka číslo: 98826/B, Okresným súdom v Bratislava I, a spoločnosť REATEK SK, s.r.o., so sídlom: Klincová 37, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46682325, zapísaná v Obchodnom registri, vložka číslo: 98830/B, Okresným súdom v Bratislava I (spoločnosť REATEK, s.r.o. a REATEK SK, s.r.o. ďalej spolu len ako „spoločnosť“), vydáva v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktorými sa riadia záväzkové vzťahy medzi spoločnosťou a zákazníkmi spoločnosti – kupujúcimi tovarov a objednávateľmi diel a služieb dodávaných spoločnosťou (ďalej len „zákazníci“). Zákazníci sú povinní oboznámiť sa s aktuálnym znením týchto VOP pri uzatváraní záväzkového vzťahu so spoločnosťou a súhlasia s ich aplikáciou na záväzkový vzťah so spoločnosťou.

 

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

 

1.1         Zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou a zákazníkom sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou a zákazníkom- fyzickou osobou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Tieto VOP upravujú aj povinnosti zmluvných strán do okamihu uzatvorenia zmluvy na základe potvrdenia záväznej objednávky.

1.2         Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva, zmluva o dielo, zmluva o poskytovaní služieb, alebo objednávka medzi spoločnosťou a zákazníkom.

1.3         Zákazníkom spoločnosti sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá kupuje tovar alebo objednáva službu alebo dielo pre vlastnú potrebu alebo podnikateľské účely.

 

Čl. II.

Objednávka a dodanie

 

2.1         Zmluva vzniká písomným objednaním tovaru, služby, diela alebo kúpou v online obchode (e-shope spoločnosti) prostredníctvom vyplnenia a odoslania záväznej objednávky.

2.2         Obsah objednávky je záväzný pre obe zmluvné strany.

2.3         Termín, miesto a spôsob dodania je dohodnutý v objednávke alebo v zmluve. Lehota na plnenie začína plynúť od dňa splnenia nasledovných podmienok: zloženie zálohy, zameranie diela a odsúhlasenie finálneho dizajnu, resp. odo dňa zloženia zálohy, ak predmetom dodania nie je tovar vyrábaný na zákazku podľa osobitných požiadaviek zákazníka. Pri dodaní tovar zákazník podpíše preberací protokol.

2.4         V prípade vzniku prekážok dodania tovaru alebo služby v dojednanom termíne je spoločnosť povinná bezodkladne túto skutočnosť oznámiť zákazníkovi a navrhnúť nový termín dodania.

2.5.        V prípade meškania s dodávkou vyrábaných zákazkových produktov, spoločnosť REATEK,s.r.o. / REATEK SK,s.r.o., nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek záväzky odberateľa. Spoločnosť môže poskytnúť zľavu za každý deň z omeškania vo výške max.0,05% z ceny produktu za 1 deň.

Čl. III.

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

 

3.1         Po potvrdení záväznej objednávky nie je možné od objednávku stornovať a/alebo od zmluvy odstúpiť.

3.2         Od objednávky môže zákazník- fyzická osoba odstúpiť v prípade objednania tovaru alebo služby najneskôr do14 dní od prevzatia tovaru alebo poskytnutia služby. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má zákazník právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Právo od zmluvy odstúpiť zákazník nemá v prípade zákazkovej výrobu tovaru - ak bol tovare špeciálne upravovaný podľa požiadaviek zákazníka, napr. veľkostné úpravy, prípadne potlač, atď. Takisto, nie je možné odstúpiť od zmluvy, ak si zákazník objednal tovar, ktorý je so zľavou alebo bola daná dodatočná zľava, prípadne inej zmluvy podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z.

3.3         Ak má zákazník záujem vrátiť tovar, ktorý už prevzal, je povinný ho zaslať späť na našu adresu: REATEK s.r.o., Gen. M.R. Štefánika č. 12, 911 01 Trenčín a to za nasledujúcich podmienok: tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený a v pôvodnom obale, musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď), s dokladom o kúpe. Tovar musí byť zaslaný doporučene, riadne zabalený a poistený, nakoľko spoločnosť nezodpovedá za prípadnú stratu/poškodenia tovaru pri preprave. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

3.4         V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže spoločnosť vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku (v súlade s §10 odsek 4 zákona č. 102/2014 Z. z.).

3.5         Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť aj bez uvedenia dôvodu. V uvedenom prípade spoločnosť okamžite kontaktuje zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu prevedená späť na jeho účet.

 

Čl. IV.

Cena a platobné podmienky

 

4.1         Rozhodujúce sú platobné podmienky uvedené na faktúre za realizáciu jednotlivej dodávky tovaru alebo služieb vystavenej spoločnosťou. Zákazník podpísaním záväznej objednávky súhlasí s cenou v nej uvedenou.

4.2         Zákazník sa zaväzuje uhradiť zálohu vo výške 50% ceny tovaru alebo služby do 5 dní odo dňa podpisu záväznej objednávky na základe vystavenej faktúry. Spoločnosť nie je povinná tovar dodať až do úplného uhradenia zálohy podľa predchádzajúcej vety.

4.3         V prípade omeškania zákazníka so zaplatením kúpnej ceny, zálohy alebo iného peňažného záväzku, je spoločnosť oprávnená uplatniť si u zákazníka úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Právo spoločnosti na náhradu škody tým nie je dotknuté.

4.4         V prípade neuhradenia zálohy si spoločnosť vyhradzuje právo objednávku stornovať a od zmluvy odstúpiť.

4.5         Záväzok zákazníka zaplatiť cenu tovaru alebo služby sa považuje za splnený okamihom pripísania peňažných prostriedkov zodpovedajúcej splatnej sume na bankový účet spoločnosti.

4.6         Cena v prípade kúpy v obchode bez písomnej objednávky je splatná ihneď s prevzatím tovaru.

4.7         Prípadné nedostatky tovaru, služby, alebo diela nemajú odkladný účinok na platbu.

 

Čl. V.

Prevzatie tovaru a výhrada vlastníctva

5.1         Ak nie je dojednané inak (služba doprava tovaru, služba montáž), zákazník preberá tovar na predajnom mieste spoločnosti. Zákazník je povinný pri preberaní tovaru alebo diela ich riadne obhliadnuť za prítomnosti zamestnanca spoločnosti a potvrdiť na dodacom liste, že ich prevzal bez viditeľných vád. Pokiaľ zákazník zistí vady tovaru alebo diela, je povinný o nich bezodkladne upovedomiť prítomného zamestnanca spoločnosti, alebo poverenej osoby a vady presne označiť v dodacom liste.

5.2         Vlastníkom tovaru alebo vecí tvoriacich dodané dielo, ostáva až do úplného zaplatenia ceny spoločnosť.

5.3         Vrátenie tovaru alebo služby podlieha reklamačnému konaniu a jeho výsledku. Bez tohto procesu spoločnosť odmieta akékoľvek vrátenie tovaru, alebo služieb.

5.4         Ak zákazník bezdôvodne neprevezme predmet plnenia, alebo neumožní jeho dodanie v dohodnutom termíne môže spoločnosť zákazníka písomne vyzvať na prevzatie plnenia alebo poskytnutie súčinnosti pri zabudovaní diela. Ak zákazník ani v dodatočnej lehote predmet plnenia neprevezme, alebo neposkytne potrebnú súčinnosť, spoločnosť má právo od zmluvy odstúpiť a právo vyúčtovať zákazníkovi zmluvnú pokutu za omeškanie vo výške zaplatenej zálohy. S takouto výškou zmluvnej pokuty zmluvné strany s ohľadom na zabezpečovaný záväzok súhlasia. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo spoločnosti na náhradu škodu a vynaložených nákladov v súvislosti s neprevzatím tovaru.

5.5         Ak zákazník odmietne prevziať predmet plnenia, má povinnosť písomne, najneskôr so 3 dní po prevzatí predmetu plnenia do dodacieho listu uviesť dôvody, pre ktoré odmieta plnenie prevziať a označiť ustanovenia zmluvy alebo týchto VOP, s ktorými je predmet plnenia v rozpore. Ak tak nevykoná z akéhokoľvek dôvodu na jeho strane, má sa za to, že spoločnosť splnila svoj záväzok riadne a dodala tovar bez vád.

5.6         V prípade inštalácie tovaru v prevádzke zákazníka sa zákazník zaväzuje poskytnúť spoločnosti potrebnú súčinnosť, najmä poskytnúť predávajúcemu údaje o určenom mieste inštalácie, určiť pracovníkov zodpovedných za obsluhu a tovar prevziať.

5.7         Zákazník má právo neprevziať zabudované dielo len v prípade, že dielo trpí takými vadami, ktoré znemožňujú jeho užívanie.

Čl. VI.

Záručné podmienky

 

6.1         Ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, spoločnosť poskytuje na svoje výrobky a služby záruku 24 mesiacov. Oprávnenie prijímať reklamácie má reklamačné oddelenie spoločnosti.

6.2         Ak nie je uvedené inak, záručná doba začína plynúť prvý deň, ktorý nasleduje po dni, kedy bol výrobok, služba alebo dielo prevzaté zákazníkom.

6.3         Vada je nedostatok vlastnosti výrobku, ktorú požadoval zákazník alebo ktorý vyplýva z právnych, resp. technických noriem platných pre daný výrobok. Nie je možné reklamovať najmä tieto vady:

a)        vady, ktoré vznikli mechanickým poškodením, neodborným nastavením alebo nesprávnou údržbou po prevzatí výrobkov alebo diela,

b)        vady spôsobené neodbornou manipuláciou a montážou, ktorá bola vykonaná po prevzatí výrobkov,

c)        vady vzniknuté v podmienkach s chemickou alebo fyzickou nerovnováhou v náväznosti na vlastnosti stavby (napr. vady projektu a použitých materiálov pri stavbe, nadmerná prašnosť, vlhkosť, emisie...)

d)        vady vzniknuté v dôsledku vlastného alebo cudzieho zavinenia po prevzatí výrobku alebo diela (rozumie sa aj bezdôvodné odmietnutie prevzatia podľa čl.V. týchto VOP),

e)        vady, ktoré vznikli na základe tzv. vyššej moci (požiar, záplavy, krupobitie, vojnový stav, štrajk a pod.),

f)         vady, ktoré vznikli na komponentoch a doplnkoch, ktoré boli dodané pre zákazníkov zdarma alebo s viac ako 50% zľavou.

6.4         Za vady nie je možné považovať chyby vzniknuté pred poskytnutím služby, odovzdaním výrobkov alebo diela a počas realizácie prác na diele, ak na dané služby, výrobky alebo dielo bola vzhľadom na tieto vady poskytnutá zľava. To isté platí aj pre príslušenstvo.

6.5         Spoločnosť nezodpovedá za kompatibilitu súčiastok, pokiaľ si ich zákazník zabezpečuje sám.

 

Čl. VII.

Reklamačný poriadok a reklamácie

 

7.1         Reklamovateľné sú výhradne vady zjavné a vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru.

7.2         Posudzovanie, čo je reklamovateľnou vadou, vychádza z nasledovných zásad:

a)        Optické vady musia byť posudzované za denného svetla zo vzdialenosti 1 meter pod uhlom, ktorý zodpovedá bežnému využitiu konkrétneho produktu. Na vady, ktoré nie sú za týchto podmienok viditeľné, nemôže byť uznaná reklamácia (všeobecne platí, že vady menšie ako 5 mm sú prípustné, pretože spravidla nie sú rozpoznateľné voľným okom za uvedených podmienok).

b)        Bodové alebo plošné poškodenia ako škrabance, farebné zmeny, povrchové nerovnosti nie sú vadou a sú prípustné, ak ich najväčší rozmer je menší ako 5 mm.

c)        Drobné škrabance nezasahujúce hĺbkovo do podkladu povrchovej úpravy sú prípustné, ak neovplyvnia funkčnosť produktu.

d)        Estetické, alebo líniové odchýlky, ktoré sa dajú odstrániť začistením alebo korekciou /prešitie, zváranie/ sa nepovažujú za vady výrobku.

7.3         Na príslušenstvo a doplnky, ktoré sú dodávané spolu s tovarom a nie sú priamo spomenuté v tomto reklamačnom poriadku, sa vo všeobecnosti vzťahujú reklamačné poriadky subdodávateľov, ktorí tieto výrobky dodávajú spoločnosti.

7.4         Reklamovať je možné len práce, ktoré boli vykonané spoločnosťou a boli riadne objednané v zmluve. Reklamáciu stavebných a montážnych prác nie je možné uznať ak boli po odovzdaní diela urobené ďalšie zásahy, ktoré nerealizovala spoločnosť. Pod montážne práce nespadá úprava stavebných otvorov a omietky, pokiaľ nebolo dojednané inak v objednávke, alebo zmluve.

7.5         Uvedené zásady posudzovania kvality jednotlivých výrobkov a prác sú v súlade so smernicami príslušných subdodávateľov a výrobcov.

7.6         Spoločnosť prijíma reklamácie výhradne iba písomne (rozumie sa aj faxová alebo e-mailová forma) prostredníctvom na to poverených pracovníkov na predajných miestach spoločnosti. V reklamácii musí byť priložená kópia daňového dokladu a takisto zreteľne uvedené číslo zmluvy (objednávky), uzatvorenej medzi spoločnosťou a zákazníkom a presný popis reklamovanej vady. Reklamácia musí byť vecná, aby sa z nej dalo jednoznačne určiť, o akú vadu sa jedná. Z reklamácie musí byť zrejmé, ktorá osoba ju uplatňuje (meno, priezvisko, adresa, dátum a podpis).

7.7         Zákazník je povinný dopraviť reklamovaný tovar na reklamačné miesto (predajné miesto) na svoje náklady za účelom posúdenia opodstatnenosti reklamácie.

7.8         Reklamovaný tovar je potrebné doručiť do spoločnosti REATEK, s.r.o. / REATEK SK, s.r.o. zabalený tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru prepravou. Zabudované dielo spoločnosťou sa posudzuje po podaní reklamácie na mieste zabudovania.

7.9         Pri podaní reklamácie je zákazník povinný predložiť doklad o zaplatení. Predpokladom uplatnenia zodpovednosti za vady v reklamačnom konaní voči spoločnosti je preukázateľný prechod vlastníckeho práva k výrobkom na zákazníka (zákazník musí byť vlastníkom výrobkov a prác), t.j. musia byť uhradené všetky splatné faktúry týkajúce sa daných výrobkov a prác.

7.10     Spoločnosť sa k riadne prijatej reklamácii zaväzuje vyjadriť do 3 dní od prijatia a v prípade opodstatnenej reklamácie ju odstrániť najneskôr do 30 dní odo dňa jej prijatia, ak sa so zákazníkom nedohodne inak. Toto neplatí pokiaľ to s ohľadom na závažnosť vady a lehotu dodania potrebných náhradných dielov nie je objektívne možné.

7.11     O každej reklamácii je vyhotovený zápis – reklamačný protokol, ktorý podpisuje zákazník a zástupca spoločnosti.

7.12     V prípade neopodstatnenej reklamácie má spoločnosť právo požadovať náhradu nákladov spojených s obhliadkou, prípadne ďalšie účelne vynaložené náklady. Zákazník má povinnosť tieto náklady bezodkladne uhradiť po ich vyúčtovaní.

7.13     O ukončení reklamácie bude zákazník vyrozumený telefonicky alebo e-mailom.

7.14     Po vyrozumení a vyriešení reklamácie výrobku, si zákazník prevezme reklamovaný výrobok osobne v sídle spoločnosti. V prípade nevyzdvihnutia výrobku do 30 dní od doručenia oznámenia o ukončení reklamácie, bude zákazníkovi účtované skladné vo výške 1 EUR bez DPH/deň. V prípade nevyzdvihnutia si výrobku ani po 6 mesiacoch od vyzvania spoločnosťou REATEK, s.r.o. / REATEK SK, s.r.o. bude s výrobkom naložené podľa ustanovenia § 656 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v aktuálnom znení.

 

Čl. VIII.

Záverečné ustanovenia

 

8.1         Všetky spory rozhodne vecne a miestne príslušný slovenský súd určený podľa procesných právnych predpisov Slovenskej republiky.

8.2         Pokiaľ niektoré z ustanovení týchto VOP je celkom alebo čiastočne neúčinné alebo neplatné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení VOP. Namiesto neúčinného alebo neplatného ustanovenia platí príslušná právne účinná právna úprava, ktorá najbližšie zodpovedá obchodnému účelu neúčinného alebo neplatného ustanovenia.

8.3         Zákazník je povinný zachovávať obchodné tajomstvo spoločnosti a mlčanlivosť o dôverných informáciách a zabezpečí, že takáto povinnosť bude v rovnakom rozsahu zaväzovať aj jeho zamestnancov, obchodných a zmluvných partnerov a/alebo spolupracujúce tretie osoby. Dôvernými informáciami sa rozumejú najmä podmienky spolupráce spoločnosti a jej zákazníkov a všetky informácie, ktoré boli poskytnuté spoločnosťou zákazníkovi v súvislosti s plnením jeho záväzkov, alebo ktoré sa zákazníkovi stali inak známe a to najmä, nie však výlučne, odborné a obchodné informácie o produktoch spoločnosti.

8.4         Podaním objednávky potvrdzuje zákazník, že akceptuje výšku ceny diela a VOP spoločnosti v znení platnom ku dňu odoslania objednávky.

8.5         Písomnosti, ktoré sa doručujú klasickou poštou, doručujú zmluvné strany doporučene na adresu uvedenú v zmluve alebo zapísanú v obchodnom alebo živnostenskom registri. V prípade pochybností, alebo ak sa zásielka vrátila alebo ju adresát odmietol prevziať, sa má za doručené uplynutím tretieho dňa od odoslania písomnosti. Doručenie elektronickou formou je povinná zmluvná strana potvrdiť.

8.6         Zákazník odoslaním objednávky udeľuje spoločnosti v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme spoločnosti za účelom plnenia zmluvy uzatváranej podľa týchto VOP a za účelom ponúkania služieb a produktov spoločnosti, zasielaní informácií o činnosti spoločnosti a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing). Súhlas udeľuje až do doby jeho odvolania. Zákazník má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu spoločnosti alebo na poštovú adresu spoločnosti. Zákazník vyhlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.

Zákazníkom, ktorí tovar používajú na komerčné účely, t.j. na účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. Na všetky produkty vyrábané z PVC D-tex materiálu a používané komerčne platí záruka kt.bola dojednaná pri objednávke.

Reklamačný poriadok

Dôležité: upozorňujeme, všetky obrázky a fotografie produktov sú iba ilustračné a finálny produkt sa môže v niektorých prípadoch odlišovať od ilustračného obrázku, nakoľko sa vždy jedná o zákazkovú výrobu produktov. Preto je nutné, aby si zákazník pri každej objednávke presne špecifikoval svoje požiadavky na výrobu produktu.

V prípade, že sa poskytne dodatočná zľava z už zľavnenej sumy uvedenej na stránke, predávajúci si vyhradzuje právo použiť materiály adekvátne k ponúknutej cene. V tomto prípade sa v niektorých prípadoch nemusí zhodovať špecifikácia materiálu, čo však nespôsobuje nižšiu kvalitu produktu a tým pádom v žiadnom prípade nie je predmetom reklamácie.

Takisto upozorňujeme všetkých zákazníkov, že na príslušenstvo, ktoré je dodávané zdarma sa nevzťahuje záruka.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené v sídle spoločnosti a na internetovej stránke spoločnosti www.reatek.sk, www.ihriskamich.sk, www.nafukovacieatrakcie.sk, www.nafukovaciareklama.sk. Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranných zmien týchto Všeobecných obchodných podmienok. Zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť zverejnením zmenených Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti v sídle spoločnosti a na internetovej stránke spoločnosti.

 

V Trenčíne, 17.7.2014